Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 466/2008 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 2008 , για την επιβολή, στους εισαγωγείς και στους παραγωγούς ορισμένων ουσιών προτεραιότητας, υποχρεώσεων διεξαγωγής δοκιμών και παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)