Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8329 — Mabanol Bitumen/H&R Refining/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП. )