PROPCELEX Директива 2006/113/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно изискванията за качеството на водите с черупкови организми (кодифицирана версия)