Директива на Съвета от 3 декември 1982 година относно трето изменение (PCT) на Директива 76/769/ЕИО за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно ограниченията за пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества и препарати PROPCELEX