Съобщение от Министъра по икономическите въпроси на Кралство Нидерландия съгласно член 3, параграф 2 от Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за търсене, проучване и добив на въглеводороди