2011/335/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2011 , που επιτρέπει στη Δημοκρατία της Λιθουανίας να εφαρμόσει μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 287 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας