Решение на Общия съд (девети състав) от 4 февруари 2016 г.#Италианска република срещу Европейска комисия.#ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Плодове и зеленчуци — Сектор на преработката на домати — Подпомагане на организациите на производители — Разходи, направени от Италия — Пропорционалност — Сила на пресъдено нещо.#Дело T-686/14. Решение на Общия съд (девети състав) от 4 февруари 2016 г.