Комисия/Белгия TITJUR Решение на Съда (пети състав) от 9 март 2000 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно движение на работници - Свобода на установяване - Свободно предоставяне на услуги. # Дело C-355/98.