Komission asetus (EY) N:o 1836/1999, annettu 24 päivänä elokuuta 1999, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön