Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5731 — AXA LBO FUND IV/Home Shopping Europe) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП