Определение на Съда (шести състав) от 15 март 2016 г. Определение на Съда (шести състав) от 15 март 2016 г.#Grupo Bimbo, SAB de CV срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Марка на Общността — Триизмерна марка, представляваща формата на мексиканска тортиля — Отказ да се регистрира марката — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б) — Задължение за мотивиране — Член 296 ДФЕС.#Дело C-476/15 P.