TITJUR Agip Petroli Заключение на генералния адвокат Kokott представено на8 декември 2005 г. # Agip Petroli SpA срещу Capitaneria di porto di Siracusa и други. # Искане за преюдициално заключение: Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Италия. # Регламент (ЕИО) № 3577/92. # Дело C-456/04.