Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „REFIT“ (проучвателно становище)