/* */

Решение на Комисията от 08 февруари 2000 година за прилагане на Директива 89/106/ЕИО на Съвета относно класифицирането на характеристиките по отношение на реагирането спрямо огън на строителните материали (нотифицирано под номер С(2000) 133) (текст от значение за ЕИП) (2000/147/ЕО)