Делегиран регламент (ЕС) 2016/1614 на Комисията от 8 септември 2016 година за определяне на временни извънредни мерки за млекопреработвателната промишленост под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за обезмаслено мляко на прах през 2016 г., за определяне на по-ранна начална дата на периода на публичната интервенция за обезмаслено мляко на прах през 2017 г. и за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2016/1238 по отношение на продължаването на прилагането на Регламент (ЕО) № 826/2008 по отношение на помощта за частно складиране съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 и на Регламент (ЕС) № 1272/2009 по отношение на публичната интервенция съгласно настоящия регламент$