PROPCELEX Решение на управителния съвет на европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд от 4 март 2004 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията