Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/935, 8. juuni 2016, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris$