Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/935 της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2016, σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη συνδυασμένη ονοματολογία$