Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ОВ L 280, 27.10.2009 г.) и Регламент (ЕС) № 86/2010 на Комисията от 29 януари 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно определението за продукти на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията относно обмена на информацията за инспекциите на съдове на трети страни и административните договорености за сертификатите за улов (ОВ L 26, 30.01.2010 г.)