TITJUR Merck Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на6 октомври 1983 г. # Firma E. Merck срещу Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Hamburg - Германия. # Дело 292/82.