PROPCELEX Регламент (EO) № 1101/2004 на Комисията от 10 юни 2004 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета за установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произходТекст от значение за ЕИП.