PROPCELEX Решение на Комисията от 17 август 2005 година за създаване на регистър на местата, които образуват вътрешнокалибрационна мрежа в съответствие с Директива 2000/60/EО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2005) 3140)