Писмен въпрос E-5445/06 зададен от Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) на Комисията. Износ на продуктите от риболова в ЕС