PROPCELEX Подробни мерки за електронното предаване на уведомления за държавна помощ, включително адреси, както и необходимите разпоредби за осигуряване защита на поверителната информация Член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (2005/C 237/03)Текст от значение за ЕИП.