Sag T-63/14: Rettens dom af 3. maj 2016 – Iran Insurance mod Rådet (Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik — restriktive foranstaltninger over for Iran med det formål at forhindre nuklear spredning — indefrysning af midler — ulovlighedsindsigelse — artikel 46, stk. 2, i forordning (EU) nr. 267/2012 — artikel 215 TEUF — artikel 20, stk. 1, litra c), i afgørelse 2010/413/FUSP, som ændret ved artikel 1, nr. 7), i afgørelse 2012/35/FUSP — artikel 23, stk. 2, litra d), i forordning nr. 267/2012 — grundlæggende rettigheder — artikel 2 TEU, 21 TEU og 23 TEU — artikel 17 og 52 i chartret om grundlæggende rettigheder — fejlskøn — ligebehandling — forbud mod forskelsbehandling — princippet om god forvaltningsskik — begrundelsespligt — magtfordrejning — berettiget forventning — proportionalitet)