Регламент за изпълнение (ЕС) № 1156/2012 на Комисията от 6 декември 2012 година за определяне на подробни правила за прилагане на някои разпоредби на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане