Υπόθεση T-266/19: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Δεκεμβρίου 2019 – gastivo portal κατά EUIPO – La Fourchette (Απεικόνιση πιρουνιού σε πράσινο φόντο) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο αναπαριστά πιρούνι σε πράσινο φόντο – Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης gastivo – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Έλλειψη κινδύνου συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001)