Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/544, 25. märts 2021, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 2107 all) (EMPs kohaldatav tekst)