Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1195 на Комисията от 4 юли 2016 година за освобождаване на куриерските услуги и други услуги, различни от пощенски услуги, в Полша от прилагането на Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (нотифициран под номер С(2016) 3986) (Текст от значение за ЕИП)$