Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 2009 m. lapkričio 25 d. dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (Tekstas svarbus EEE)