Регламент (ЕО) № 763/2004 на Комисията от 23 април 2004 година относно определянето на дерогации от Регламент (ЕО) № 800/1999 по отношение на продуктите във вид на стоки, които не са обхванати от приложение I към Договора, изнасяни в трети страни, различни от Кипър, Унгария и Полша$