Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9324 — ALSO/ABC Data) (Текст от значение за ЕИП.)