Решение (EС, Евратом) 2016/848 на Съвета от 25 май 2016 година за назначаване на член, предложен от Кралство Дания, в Европейския икономически и социален комитет