/* */

Заключение на генералния адвокат M. Wathelet, представено на 9 юни 2016 г. Заключение на генералния адвокат M. Wathelet, представено на 9 юни 2016 г.#Noémie Depesme и др. срещу Ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.#Преюдициални запитвания, отправени от Cour administrative.#Преюдициално запитване — Свободно движение на хора — Права на работниците — Равно третиране — Социални предимства — Финансова помощ за следване на висше образование — Условие за произход — Понятие „дете“ — Дете на съпруга(та) или на регистрирания партньор — Принос за издръжката на това дете.#Съединени дела C-401/15—C-403/15.