Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8077 — bancopopular–e/Banco Popular Portugal) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)