Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8116 — Macquarie/Swiss Life/SGI Italia) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)