Υπόθεση T-677/15: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 19ης Ιουλίου — Panzeri κατά Κοινοβουλίου και Επιτροπής (Προσφυγή ακυρώσεως — Ρύθμιση σχετικά με τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Κοινοβουλίου — Επίδομα κοινοβουλευτικής επικούρησης — Αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων — Αντικατάσταση της προσβαλλόμενης πράξεως κατά τη διάρκεια της δίκης — Κατάργηση της δίκης — Προπαρασκευαστική πράξη — Απαράδεκτο)