Решение на Комисията от 02/03/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7922 - NORDIC CAPITAL / GREENDELI INVESTMENT HOLDING) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)