TITJUR Alecansan/OHMI-CompUSA (COMP USA) Решение на Първоинстанционния съд (първи състав) от 7 февруари 2006 г. # Alecansan, SL срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността. # Дело T-202/03.