Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (ESMA) ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2020. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2 2020/C 296/05