Решение на Комисията от 30 март 2004 година за дерогиране от Решения 2003/803/ЕО и 2004/203/ЕО за установяване на образец на сертификати и паспорти за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, и за изменение на Решение 2004/203/ЕО (нотифицирано под номер С(2004) 1068) (текст от значение за ЕИП) (2004/301/ЕО)