Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1252 του Συμβουλίου, της 28ης Ιουλίου 2016, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/72 και (ΕΕ) 2015/2072 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες