Консолидиран текст на Договора за Европейския съюз - ДЯЛ V: ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ВЪНШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА И СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ОБЩАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА НА СИГУРНОСТ - Глава 2: Специфични разпоредби относно общата външна политика и политика на сигурност - Раздел 1: Общи разпоредби - Член 36 (предишен член 21 от ДЕС)