TITJUR Решение на Съда (първи състав) от 29 октомври 1975 г. # Giuliano Marenco и други срещу Комисия на Европейските общности. # Съединени дела 81 до 88-74. Marenco и др./Комисия