Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1181 на Комисията от 19 юли 2016 година за определяне на коефициента на разпределение за количествата, за които се отнасят подадените от 1 до 7 юли 2016 г. заявления за лицензии за внос и заявления за права на внос, и за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 януари до 31 март 2017 г. количества в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 616/2007 за птиче месо