Решение за изпълнение (ЕС) 2016/120 на Комисията от 28 януари 2016 година относно установяването на eXtensible Business Reporting Language версия 2.1 за целите на позоваване в обществените поръчки (Текст от значение за ЕИП)