Регламент (ЕО) № 634/2004 на Комисията от 5 април 2004 година за определянето на преходни мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 2202/96 на Съвета и Регламент (ЕО) № 2111/2003 на основание присъединяването на Чешката република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз$