Дело C-205/14: Решение на Съда (пети състав) от 2 юни 2016 г. — Европейска комисия/Португалска република (Неизпълнение на задължения от държава членка — Въздушен транспорт — Регламент (ЕИО) № 95/93 — Разпределяне на слотовете на летищата в Съюза — Член 4, параграф 2 — Независимост на координатора — Понятие „заинтересована страна“ — Управляващ орган на летище — Функционална отделеност — Система на финансиране)