Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/306 на Комисията от 3 март 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1283/2014 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои принадлежности за тръбопроводи от желязо или стомана с произход от Република Корея и Малайзия във връзка с междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета$