Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 alusel antava riigiabi lubamine — Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteidEMPs kohaldatav tekst